OGŁOSZENIA ZARZĄDU

Ogłoszenia zarządu ROD "GWAREK" w Bolesławcu

(27.03.2022)

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Od 1 lipca 2021 r. właściciele budynków muszą składać deklaracje ws. urządzeń będących źródłem ciepła lub służących spalaniu paliw. Przypominamy - altana działkowa, co do zasady, jest budynkiem.
Jeżeli w altanie znajdują się urządzenia bę­dące źródłem ciepła (np. bojler do ogrzania wody) lub służące spalaniu paliw (np. komi­nek), zachodzi konieczność wypełnienia de­klaracji przez właściciela (czyli działkowca).
 
Urządzenia funkcjonujące w budynkach przed 1.07.2021 r. należy zgłosić w termi­nie 12 miesięcy, tj. do końca czerwca 2022 r. W przypadku montażu urządzeń po 1 lipca 2021 r. termin będzie krótszy -14 dni od ich zamontowania.
 
Analogiczne obowiązki spoczywają na za­rządach ROD, z tytułu urządzeń zlokalizowa­nych w budynkach zaliczanych do infrastruk­tury ogrodowej, np. świetlicach.
Zarówno w przypadku działkowca, jak i za­rządu ROD, właściwym do wypełnienia bę­dzie formularz pod nazwą: Deklaracja dotyczącą źró­deł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne. Szczegó­łowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spala­nia paliw i dane podlegające zgłoszeniu, zo­stały określone ww. deklaracji.

Deklarację można złożyć elektronicznie - przez stronę https://zone.gunb.gov.pl (trze­ba jednak posiadać profil zaufany lub dowód elektroniczny) albo pisemnie. Papierową de­klarację można otrzymać i złożyć w urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację budynku (osobiście lub listownie). Wzór de­klaracji można również znaleźć w internecie, m.in. na stronie Głównego Urzędu Nadzo­ru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow), gdzie znajdują się również od­powiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Na www.pzd.pl zamieszono również ko­munikat KZ PZD w tej sprawie.
 
Uwaga! Zaniechanie złożenia deklaracji grozi grzywną. Dlatego sprawę warto trak­tować z należytą uwagą.
 
Jeżeli działkowiec nie posiada zamontowanego w altanie urządzenia bę­dącego źródłem ciepła, nie musi podejmować żadnych czynności.
Zarząd ROD "GWAREK"

(27.03.2022)

Walne zebranie działkowców ROD "GWAREK"

Zarząd ROD „GWAREK” w Bolesławcu zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2022 r.
Miejsce zebrania: Sala Konferencyjna BOK-MCC (Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C, 59-700 Bolesławiec).
Początek obrad: w I terminie godz. 10:00 w II terminie godz.10:30 *
 
W czasie zebrania będą podejmowane ważne uchwały decydujące m.in. o wysokości opłat oraz sprawach organizacyjnych ogrodu.
 
 * Zgodnie z §62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
 
  • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
  • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu dnia 08.04.2022 w godz.10-12 oraz 15-17.

Zarząd ROD „GWAREK”
Zarząd ROD "GWAREK"

(27.03.2022)

PRZYPOMINAMY O WAŻNOŚCI LEGALIZACJI WODOMIERZY

Zarząd ROD "GWAREK" przypomina działkowcom o konieczności do końca kwietnia wymiany lub ponownej legalizacji wodomierzy, którym skończył się okres ważności legalizacji.

Wszystkie wodomierze legalizowane w 2016 roku utraciły swoją ważność z końcem 2021 roku*.

Wszystkie wodomierze będą kontrolowane przez wyznaczoną komisję podczas próbnego puszczenia wody o którym działkowcy zostaną poinformowani w odrębnym ogłoszeniu (najprawdopodobniej na koniec kwietnia br.). Podczas kontroli będzie możliwość zaplombowania licznika przez członka komisji.

Wszystkie wodomierze, które nie będą miały ważnej legalizacji będą traktowane jako niesprawne a ich właścicielom będzie naliczone niekorzystne, ryczałtowe zużycie wody.

Prezes Zarządu ROD "GWAREK"
Maciej SZMYDT


*) Okres ważności legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Natomiast zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2017 r., poz. 969) – okres ważności legalizacji wyrażony w latach – liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.

(27.06.2021)

"Bezpieczny wypoczynek na działce"

Zarząd ROD "GWAREK" w Bolesławcu wraz z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu zaprasza Seniorów na spotkanie w ŚWIETLICY OGRODOWEJ  w dniu 02.07.2021 o godz. 17:00 pt. "Bezpieczny wypoczynek na działce".
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA ZE WZGLĘDÓW PANDEMII.
 
 Zarząd ROD "GWAREK"

(20.05.2021)

POSZUKUJEMY OSOBY CHĘTNE NA FUNKCJĘ GOSPODARZA

Zarząd ROD "GWAREK" w Bolesławcu informuje, że pilnie poszukuje osoby chętne do pełnienia funkcji gospodarza sektora nr 3 oraz sektora nr 6.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny:
 - Prezes Zarządu ROD "GWAREK" - Maciej SZMYDT - tel. +48 723 172 691

(20.04.2021)

PRZYPOMINAMY O WAŻNOŚCI LEGALIZACJI WODOMIERZY

Zarząd ROD "GWAREK" przypomina działkowcom o konieczności do końca kwietnia wymiany lub ponownej legalizacji wodomierzy, którym skończył się okres ważności legalizacji.

Wszystkie wodomierze legalizowane w 2015 roku utraciły swoją ważność z końcem 2020 roku*.

Wszystkie wodomierze będą kontrolowane przez wyznaczoną komisję podczas próbnego puszczenia wody o którym działkowcy zostaną poinformowani w odrębnym ogłoszeniu. Podczas kontroli będzie możliwość zaplombowania licznika przez członka komisji.

Wszystkie wodomierze, które nie będą miały ważnej legalizacji będą traktowane jako niesprawne a ich właścicielom będzie naliczone niekorzystne, ryczałtowe zużycie wody.

Prezes Zarządu ROD "GWAREK"
Maciej SZMYDT


*) Okres ważności legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Natomiast zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2017 r., poz. 969) – okres ważności legalizacji wyrażony w latach – liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.

(15.02.2021)

PROSIMY O ZGŁASZANIE KRADZIEŻY W OGRODACH W OSTATNIM PÓŁROCZU

Zarząd ROD "GWAREK" w Bolesławcu zwraca się z prośbą o przekazywanie innformacji związanych kradzieżami lub ich próbami jakie miały miejsce w ostatnim półroczu na terenie naszych ogrodów.
Zebrane informacje znacząco przyczynią się do jeszcze lepszej współpracy z Policją w zapobieganiu i zwalczaniu tych negatywnych czynów.
Zgłoszenia można przekazywać:
  1. Na adres e-mail: zarzad@gwarek.boleslawiec.pl lub admin@gwarek.boleslawiec.pl
  2. Telefonicznie (poprzez SMS) do Prezesa ROD - nr tel.  +48 723 172 691

Prezes Zarządu ROD "GWAREK"

Maciej SZMYDT

(12.09.2020)

WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW NIE ODBĘDZIE SIĘ

Szanowni Działkowcy! Zarząd ROD "GWAREK" podjął decyzję o nie zwoływaniu w tym roku Walnego Zebrania Działkowców ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne.
 
Corocznie organizowane jest Walne Zebranie Działkowców aby decydować o najważniejszych sprawach naszych ogrodów. Jak sami wiecie ten rok jest wyjątkowy ze względu na rozprzestrzenianie się groźnego wirusa. Jeszcze na początku tego roku planowaliśmy zwołać zebranie na 25 kwietnia, lecz trudna sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że dla bezpieczeństwa zdrowia i życia nas wszystkich, zebranie zostało przesunięte. Mieliśmy wówczas nadzieję, że do końca roku sytuacja uspokoi się na tyle, iż nie będzie przeciwwskazań na zwołanie Walnego Zebrania.
Patrząc na rozwój sytuacji, pomimo iż przyzwyczailiśmy się do zagrożenia,  niebezpieczeństwo dla naszego i naszych bliskich zdrowia nie zniknęło. Dlatego Zarząd ROD rozważył obecną sytuację finansową ogrodów oraz sprawy, które Walne Zebranie musiałoby rozstrzygnąć. Po analizie Zarząd ROD doszedł do następujących wniosków:
1. Sytuacja finansowa ROD "GWAREK" nie wymusza zmiany opłat uchwalonych na Walnym Zebraniu w roku poprzednim (2019 r.);
2. Inne sprawy niż finansowe, np. drobnych zmian w planie zagospodarowania ogrodów, "mogą poczekać" na rozstrzygnięcie na Walnym Zebraniu w następnym roku (2021 r.);
3. Ze względu na powyższe, w 2020 r. Walne Zebranie Działkowców nie odbędzie się przy zachowaniu wysokości stawek opłat jak były uchwalone w 2019 r., a wszelkie inne sprawy zostaną przełożone do rozstrzygnięcia na kolejnym Walnym Zebraniu Działkowców w 2021 roku.
Poniżej treść podjętej uchwały Zarządu ROD w sprawie odstąpienia od zwołania walnego zebrania członków PZD.

(01.06.2020)

POSZUKUJEMY OSOBY CHĘTNE NA GOSPODARZA

Zarząd ROD "GWAREK" w Bolesławcu informuje, że poszukuje osoby chętne na gospodarza sektora 3 i sektora 5.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny:
 - 534 940 093

(24.03.2020)

WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW - PRZEŁOŻONE

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje groźną chorobę COVID-19, Zarząd ROD „GWAREK” informuje, że
Walne Zebranie Działkowców, pierwotnie zaplanowane na 25 kwietnia 2020 r., zostaje przełożone na dalszy termin.
 
O nowym terminie, będziemy informować oddzielnym ogłoszeniem.
 
Zdrowie wszystkich nas działkowców, naszych rodzin i w ogóle całego społeczeństwa jest najcenniejsze. Dlatego należy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zminimalizować zagrożenie płynące ze strony groźnego wirusa.
 
Jednocześnie apelujemy do wszystkich działkowców o dużą wyrozumiałość oraz bezwarunkowe przestrzeganie i stosowanie się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. W tej wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji - chodzi bowiem o zdrowie i życie nas wszystkich - działkowców, naszych rodzin i całego społeczeństwa.
 
Pamiętajmy: nie panikujmy, ale bądźmy czujni i rozważni.

"Usuwanie szkodliwego azbestu".

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się azbest odpowiedzialny jest za jego utylizację. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2003 roku wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 roku.

              Copyright © 2018 ROD "GWAREK" w Bolesławcu. All Rights Reserved

Strona prowadzona jest amatorsko przez Zarząd ROD, dlatego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie za występujące braki i niedomagania. Dla oszczędności nie zatrudniamy żadnej profesjonalnej firmy z branży IT. Administrator strony: admin@gwarek.boleslawiec.pl