SPRAWA ODPADÓW W 2021

DRODZY DZIAŁKOWCY

Wszyscy z niepokojem obserwujemy wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które w konsekwencji ponosimy my działkowcy. Wraz ze wzrostem kosztów stopniowo zaostrzają się zasady składowania i odbierania odpadów. W miejsce dotychczasowego naliczania opłaty wyłącznie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów jednej frakcji, tj. odpadów zmieszanych, wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i  zagospodarowanie odpadów za pojemnik/worek z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji:

 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 • papieru,
 • tworzyw sztucznych i metali,
 • szkła,
 • bioodpadów.

Te zmiany również dotyczą rodzinnych ogrodów działkowych jako nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne (w myśl znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

W tym roku Rada Gminy Bolesławiec (jak wszystkie gminy w kraju) ustaliła bardzo wysokie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

Utrzymując dotychczasowy poziom odbioru odpadów Zarząd ROD byłby zmuszony obciążyć każdą działkę opłatą ok. 700% wyższą od obowiązującej w zeszłym roku (nawet 200 zł od działki !), co jest nie do zaakceptowania.

Celem Zarządu ROD jest znalezienie rozwiązania, w którym ROD „GWAREK” będzie wywiązywał się z narzuconego ustawą obowiązku w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych przy jednoczesnym ustaleniu „opłat za śmieci” na akceptowalnym poziomie. Dlatego Zarząd ROD musi zmienić założenia w zakresie gromadzenia wytworzonych na terenie ROD odpadów komunalnych. Przedstawiają się one
w następujących punktach:

 1. Ograniczenie do minimum wytwarzania odpadów na terenie ogrodów.
 2. Obowiązkowo prowadzić segregację odpadów na pięć frakcji (jak podano powyżej).
 3. W maksymalnym stopniu samodzielnie przetwarzać odpady BIO. Każda działka ma być wyposażona w kompostownik, w którym będą gromadzone i przetwarzane odpady BIO z tej działki.
 4. Gałęzie będą składowane w wyznaczonych miejscach a następnie okresowo rozdrabniane.

Szanowni działkowcy aby to się udało my wszyscy musimy solidarnie podejść do systemu zarządzania odpadami na terenie naszych ogrodów.

Poniżej Zarząd ROD w punktach przedstawia zmiany jakie w 2021 roku wszyscy działkowcy są zobowiązani wprowadzić w ogrodach ROD „GWAREK”:

 1. Ograniczyć do minimum wytwarzanie odpadów na terenie ogrodów.
 2. Wytworzone odpady przed wrzuceniem do pojemników zgnieść aby zajmowały jak najmniej miejsca.
 3. Kategorycznie prowadzić segregację odpadów na pięć frakcji (jak podano powyżej). Niestosowanie się do tego wymogu sprowadzi na nas niepotrzebne kary finansowe - nawet czterokrotny wzrost opłat.
 4. Odpady BIO w pierwszej kolejności gromadzić i przetwarzać w kompostownikach na działkach.
 5. Gałęzie składować w wyznaczonych miejscach (wskazanych oddzielnym ogłoszeniem przez Zarząd ROD). Gałęzie składować wstępnie przygotowane do rozdrabniania (grubość gałęzi do 8 cm, boczne gałęzie odcięte). Jeśli ktoś ma grubsze gałęzie niż 8 cm powinien je przed składowaniem rozciąć na tak aby były cieńsze.
 6. Odpady wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne (np. zużyty olej) samodzielnie wywozić do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) gdzie takie odpady są odbierane od mieszkańców Bolesławca za darmo.
 7. Mieć na uwadze (pilnować) aby nie znosić odpadów spoza ogrodów, a zwłaszcza przeciwdziałać podrzucaniu odpadów z sąsiadujących posesji.
 8. Zwracać uwagę innym działkowcom, którzy nie stosują się do określonych zasad.


 Pamiętajmy, że robimy to przynajmniej z dwóch powodów:

 1. Dla oszczędzenia naszych pieniędzy.

  Dla jednego działkowca dodatkowy wydatek 100 zł może nie stanowi problemu, ale są i działkowcy dla których wydanie dodatkowych 10 zł wiąże się z rezygnacją z innych potrzebnych rzeczy (np. leków). Dlatego solidarne podporządkowanie się regułom  świadczy o szacunku dla wszystkich z naszej społeczności „ogrodników”.
 2. W trosce o środowisko, w którym żyjemy.

  Skończmy z myśleniem, że odpady wyrzucone do pojemników na naszych ogrodach to już nie nasze zmartwienie. Wyprodukowane przez nas śmieci nie znikają z chwilą wywiezienia ich przez firmę zajmującą się gospodarowaniem odpadami. Część odpadów trafi do przetworzenia a część na wysypisko jako pamiątka dla naszych dzieci. Warto zmienić myślenie z tego „jak pozbyć się odpadów” na takie „jak ograniczyć wytwarzanie odpadów”.Tylko nasze wspólne działanie może przynieść efekty.

Prezes Zarządu ROD „GWAREK”

              Copyright © 2018 ROD "GWAREK" w Bolesławcu. All Rights Reserved

Strona prowadzona jest amatorsko przez Zarząd ROD, dlatego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie za występujące braki i niedomagania. Dla oszczędności nie zatrudniamy żadnej profesjonalnej firmy z branży IT. Administrator strony: admin@gwarek.boleslawiec.pl