Ważne informacje z Walnego Zebrania Działkowców z dnia 23 kwietnia 2022 roku.

Ważne informacje z Walnego Zebrania Działkowców z dnia 23 kwietnia 2022 roku.

W dniu 23 kwietnia 2022 r. o godz. 10.30 w sali BOK MCC w Bolesławcu odbyło się Walne Zebranie Działkowców ROD „GWAREK”, na którym przede wszystkim:
1.     Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
2.     Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe ROD za 2021 r.
3.     Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
4.     Przedstawiono i zatwierdzono plan pracy na 2022 r.
5.     Przedstawiono i zatwierdzono preliminarz finansowy na 2022 r.
6.     Uchwalono wysokości opłat oraz termin ich wnoszenia w 2022 r.

Oto najważniejsze zmiany w stosunku do lat poprzednich jakie ustalono i uchwalono na Walnym Zebraniu:
 
A. W zakresie odpadów.

Najważniejszym tematem poruszonym podczas dyskusji były sprawy związane z odpadami. Zwracano uwagę na bardzo wysokie koszty wywozu odpadów gdzie relatywnie dużą część stanowią odpady biodegradowalne.

Rodzinne ogrody działkowe jako nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne (w myśl znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) są zobowiązane do selektywnej zbiórki i wywozu odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji:
 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 • papieru,
 • tworzyw sztucznych i metali,
 • szkła,
 • bioodpadów.
Ze względu na swój charakter, ogrody mogą być zwolnione z gromadzenia i wywozu odpadów biodegradowalnych. Wiąże się to z faktem, iż ogrody mogą w pełni zagospodarować (kompostować) odpady biodegradowalne i tym samym obniżyć koszty wywozu odpadów. Niestety wielu działkowców pomimo obowiązku posiadania na swojej działce kompostownika i kompostowania w nim odpadów biodegradowalnych (§42 Regulaminu ROD), nie stosuje się do przepisów. Z premedytacją wyrzucają sterty gałęzi, liści, traw i innych roślin wielokrotnie przekraczając możliwości systemu odbioru odpadów. Na niewiele zdają się apele o racjonalne ograniczanie ilości odpadów a zwłaszcza tych biodegradowalnych.
Dlatego w 2022 roku na Walnym Zebraniu Działkowców postanowiono:
 1. Rok 2022 będzie rokiem przejściowym, w którym nastąpi sukcesywne odejście od gromadzenia odpadów biodegradowalnych. Każdy działkowiec będzie kompostował odpady biodegradowalne na swojej działce.
 2. Opłatę za wywóz odpadów w 2022 roku ustalono standardowo 145 zł od działki ( w sektorze nr 4 - 25 zł, ze względu iż sektor nr 4 podlega z gospodarką odpadami pod Gminę Wiejską)
 3. Działkowcy, którzy nie posiadają na swojej działce kompostownika i nie kompostują w nim odpadów biodegradowalnych będą obciążeni opłatą powiększoną o 100 zł. Czyli całkowita opłata za wywóz odpadów z tej działki będzie wynosiła łącznie 245 zł. 
 4. Okresowo będzie dokonywany przegląd działek przez gospodarzy oraz członków Zarządu ROD. Tam gdzie zostanie stwierdzony brak kompostownika oraz ewidentny brak kompostowania odpadów biodegradowalnych będzie spisany protokół z wnioskiem do Zarządu ROD o naliczenie powiększonej opłaty za wywóz odpadów oraz wezwanie do założenia kompostownika.
 5. O zwiększeniu opłaty (opisanej w pkt. 3) dla danego działkowca będzie decydował Zarząd ROD wydając odpowiednią uchwałę i informując danego działkowca o tym fakcie wraz z terminem do wniesienia tej zwiększonej opłaty oraz terminem założenia kompostownika.
  Brak uiszczenia zarządzonej zwiększonej opłaty będzie traktowane jako zaległości w opłatach za działkę, natomiast brak kompostownika będzie traktowane jako nie przestrzeganie Regulaminu ROD  (§42), co może w konsekwencji doprowadzić do wypowiedzenia prawa do działki.
 6. Zebrane pieniądze z naliczonych zwiększonych opłat Zarząd ROD przeznaczy w pierwszej kolejności na interwencyjny wywóz zalegających odpadów, a w dalszej kolejności poprawy infrastruktury ogrodu w miejscach  składowania odpadów.
 7. Ponadto Zarząd ROD będzie dążył do wprowadzenia monitoringu na terenie ogrodów. Głównie będą to miejsca składowania odpadów, aby ustalić osoby, które nielegalnie wyrzucają odpady ( np. stare wersalki i inne meble).
B. W zakresie opłat za wodę:
Zdecydowano się zmienić zasadę naliczania zużycia wody gdy nie można było określić tego zużycia ze zwykłego odczytu wodomierza.
Taka sytuacja zachodziła w następujących sytuacjach:
 • nie okazanie wodomierza do odczytu w określonych do tego terminach (odczyt wodomierzy na jesieni po zakręceniu wody na ogrodach);
 • wodomierz bez ważnej legalizacji (w 2022 roku wszystkie wodomierze z 2016 roku i starsze utraciły swoją ważność legalizacji);
 • niesprawny wodomierz;
 • wodomierz niezaplombowany.
Dotychczas gdy nie można było jednoznacznie określić zużycia wody na poszczególnej działce przez odczyt wodomierza, naliczano na tą działkę średnie zużycie wody na działkach w danym sektorze. Tak samo wtedy określano prognozę zużycia wody do określenia zaliczki za wodę.

W związku z faktem, że z roku na rok wielu działkowców lekceważy odczyty wodomierzy oraz ich stan sprawności, legalizacji oraz ich oplombowania przez co narażają pozostałych solidnych działkowców na dodatkowe koszty, w 2022 roku Walne Zebranie Działkowców zdecydowało zmienić dotychczasową zasadę naliczania zużycia wody gdy nie można było określić tego zużycia ze zwykłego odczytu wodomierza.

Zgodnie z przyjętą uchwałą w sytuacji gdy nie można było określić zużycia wody na danej działce ze zwykłego odczytu wodomierza (z powodów opisanych powyżej), zużycie wody będzie określone na podstawie powierzchni działki stosując wzór:
„wielkość zużycia wody w 2021 w metrach sześciennych” = „powierzchnia działki w metrach kwadratowych” razy „współczynnik 0,1”. Natomiast prognozę zużycia wody na 2022 r. zostanie określone na poziomie średniego zużycia wody na działkach w danym sektorze.

Przykładowo:
Działkowiec posiada działkę o powierzchni 250 m2 i nie udostępnił wodomierza do odczytu, więc nie było możliwości określenia zużycia wody za 2021 rok. Średnie zużycie wody w danym sektorze wyniosło 4 m3.
W tej sytuacji zużycie wody za 2021 rok dla danej działki zostaje określone na poziomie 25 m3 (250 x 0,1 = 25). Natomiast prognoza zużycia wody w 2022 roku zostaje określona na poziomie 4 m3.
 
Uwaga:
Wszystkie powyższe zmiany zostały wprowadzone nie dlatego aby obarczyć działkowców większymi opłatami. Te zmiany mają na celu zmobilizować tych działkowców, którzy dotychczas lekceważąco podchodzili do spraw odpadów biodegradowalnych oraz użytkowania instalacji wodnej przez co przysparzali wielu problemów Zarządowi ROD oraz całej społeczności ogrodu a ponadto narażali innych działkowców na dodatkowe koszty.
 
Członek zarządu ROD GWAREK Bolesławiec
Administrator Strony ROD GWAREK Bolesławiec
Mirosław Friedek

              Copyright © 2018 ROD "GWAREK" w Bolesławcu. All Rights Reserved

Strona prowadzona jest amatorsko przez Zarząd ROD, dlatego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie za występujące braki i niedomagania. Dla oszczędności nie zatrudniamy żadnej profesjonalnej firmy z branży IT. Administrator strony: admin@gwarek.boleslawiec.pl