WYSOKOŚĆ OPŁAT W 2022 ROKU

Wielkości opłat w 2022 roku w ROD GWAREK w Bolesławcu

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

6 zł od działkowca - członka PZD.
W przypadku, gdy oboje małżonkowie są w PZD każdy płaci po 3,0 zł.

OPŁATA OGRODOWA

0,45 zł/m2 powierzchni działki.
Zawiera: koszty zarządzania ogrodem, wydatki na infrastrukturę, wydatki na ubezpieczenia , podatki i inne opłaty publiczno-prawne, a także opłatę partycypacyjną wnoszoną na rzecz PZD w wysokości 0,10 zł /m2 powierzchni działki.

OPŁATA ZA WODĘ

Opłata za wodę składa się z trzech części:
1. Rozliczenie zużycia wody za 2021 rok

a. 4,28 zł/m3 zużytej wody Opłata wyliczana dla każdej działki indywidualnie, na podstawie zużycia wody wg wskazań wodomierzy.

b. Dla działki, której nie można było określić zużycia wody na podstawie wskazań wodomierza (nie udostępnienie wodomierza do odczytu, uszkodzony wodomierz, brak legalizacji wodomierza, brak plomby) przyjmuje się zużycie wody na podstawie powierzchni działki wg wzoru: [powierzchnia działki w m2] x 0,1 (czyli z dla działki o powierzchni 253m2 zużycie wody będzie obliczone na 25,3m3) c. Opłatę pomniejsza się o zaliczkę na wodę wpłaconą w 2021 roku.
2. Zaliczka na wodę w 2022 roku

Zaliczka na pokrycie rachunku ogólnego za zużycie wody - wyliczana dla każdej działki indywidualnie, na podstawie zużycia wody z lat poprzednich. Dla działki, której nie można było określić zużycia wody w poprzednim roku przyjmuje się zaliczkę na podstawie średniego zużycia wody w danym sektorze (w którym ta działka występuje).
3. Opłata wodna

Wysokość opłaty wodnej jest wyliczana oddzielnie dla każdego sektora na podstawie danych z 2021 roku, w szczególności:

  • różnicy między wodomierzem głównym a sumą wszystkich podliczników zainstalowanych na poszczególnych działkach,
  • ubytków wody z powodu awarii sieci w ciągu sezonu,
  • napełnianie sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu.

Wielkość opłaty wodnej jest uchwalana przez walne zebranie działkowców i w 2022 roku wynosi:

  • w sektorze nr 1 - 8,90 zł
  • w sektorze nr 2 - 6,46 zł
  • w sektorze nr 3 - 12,88 zł
  • w sektorze nr 5 - 25,42 zł
  • w sektorze nr 6 - 4,19 zł
  • w sektorze nr 7 - 13,18 zł

OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI

Sektory nr 1,2,3,5,6,7 - 145,0 zł/działkę
Sektor nr 4 - 25 zł/działkę
Zaliczka jest przeznaczona na wynajem kontenerów na odpady oraz wywóz odpadów podstawowych frakcji tj. papier, tworzywa sztuczne + metal, szkło, zmieszane, biodegradowalne.
Największy wpływ na koszty opłat wywozu odpadów mają odpady biodegradowalne. Dlatego na Walnym Zebraniu Działkowców podjęto decyzję o zwiększeniu opłaty za wywóz śmieci o kwotę 100,00 zł/działkę dla działkowców, którzy nie posiadają na swojej działce kompostownika i nie składują w nim odpadów biodegradowalnych.
Działkowcy, u których zostanie stwierdzony brak kompostownika (wymagany ) zostaną poinformowani przez Zarząd ROD o naliczeniu zwiększonej opłaty.

OPŁATY WNOSZONE JEDNORAZOWO PRZY NABYCIU PRAWA DO DZIAŁKI

1. Opłata wynikająca § 147 ust 1 pkt 1 Statutu PZD (dawniej opłata inwestycyjna).
Jest to udział finansowy działkowca w wartości infrastruktury ogrodowej ROD. Kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD. Opłata zmienia się w zależności od wartości infrastruktury. Uchwalana przez Zarząd ROD.
Opłata wynosi 400,00 zł
Z opłaty tej zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.

2. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Okręgowy Zarząd PZD. Wynika z § 147 ust 1 pkt 2 Statutu PZD (dawniej wpisowe).
Przeznaczoną na Fundusz Oświatowy, w tym pokrycie kosztu zaopatrzenia nowego działkowca w 12 kolejnych numerów miesięcznika „działkowiec".
Opłata wynosi - 200 zł

              Copyright © 2018 ROD "GWAREK" w Bolesławcu. All Rights Reserved

Strona prowadzona jest amatorsko przez Zarząd ROD, dlatego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie za występujące braki i niedomagania. Dla oszczędności nie zatrudniamy żadnej profesjonalnej firmy z branży IT. Administrator strony: admin@gwarek.boleslawiec.pl