Walne Zebranie Działkowców ROD GWAREK - 2023 rok.

Ważne informacje z Walnego Zebrania Działkowców z dnia 29 kwietnia 2023 roku.

 

W dniu 29 kwietnia 2023 r. o godz. 10.30 w sali BOK MCC w Bolesławcu odbyło się Walne Zebranie Działkowców ROD „GWAREK”, na którym przede wszystkim:

1. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
2. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe ROD za 2022 r.
3. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.

4. Przeprowadzono kooptację do Organów ROD oraz przeprowadzono wybory uzupełniające do Organów Zarządu ROD.
5. Przedstawiono i zatwierdzono plan pracy na 2023 r.
6. Przedstawiono i zatwierdzono preliminarz finansowy na 2023 r.
7. Uchwalono wysokości opłat oraz termin ich wnoszenia w 2023 r.

Oto najważniejsze zmiany w stosunku do lat poprzednich jakie ustalono i uchwalono na Walnym Zebraniu:

 

A. W zakresie organów ROD

W obecnym roku ze swoich funkcji i jednocześnie w członkostwie ROD zrezygnowali najpierw Skarbnik Pani Danuta Bąk, a następnie w dniu Walnego Zebrania Działkowców Prezes Zarządu ROD Pan Maciej Szmydt oraz Wiceprezes Zarządu ROD Pan Daniel Zięba.

W związku Z tym niezbędne było przeprowadzenie wyborów uzupełniających do organów ROD.

W pierwszej kolejności przeprowadzono głosowania nad zatwierdzeniem kooptacji dwóch osób, do organów ROD, które jeszcze przed Walnym Zebraniem Działkowców zostały dołączone do składów tych organów, tj.:

1. do Zarządu ROD GWAREK - Pana Roberta Pochodaja,

2. do Komisji Rewizyjnej ROD GWAREK - Panią Jolantę Nowak.

Następnie przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu ROD GWAREK. Walne Zebranie Działkowców wyłoniło kandydatury czterech działkowców:

1. Pana Tomasza Kowal,

2. Pana Krzysztofa Leszczyszyn,

3. Panią Teresę Wojdyło,

4. Panią Anielę Brońską,

którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Po przeprowadzeniu głosowań, wszyscy kandydaci zostali wybrani do Zarządu ROD GWAREK, który obecnie liczy 7 członków.

Na najbliższym zebraniu Zarządu, które odbędzie się niezwłocznie, zostaną wybrani nowy Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.

 

B. W zakresie odpadów.


W czasie zebrania, wywiązała się burzliwa aczkolwiek bardzo konstruktywana dyskusja na temat odpadów, a zwłaszcza odpadów biodegradowalnych.

Zwracano uwagę na rosnące, wysokie koszty wywozu odpadów gdzie relatywnie dużą część stanowią odpady biodegradowalne.

Rodzinne ogrody działkowe jako nieruchomości niezamieszkane, na których powstają odpady komunalne (w myśl znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) są zobowiązane do selektywnej zbiórki i wywozu odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  • papieru,
  • tworzyw sztucznych i metali,
  • szkła,
  • bioodpadów.

Ze względu na swój charakter, ogrody mogą być zwolnione z gromadzenia i wywozu odpadów biodegradowalnych. Wiąże się to z faktem, iż ogrody mogą w pełni zagospodarować (kompostować) odpady biodegradowalne i tym samym obniżyć koszty wywozu odpadów. Niestety wielu działkowców pomimo obowiązku posiadania na swojej działce kompostownika i kompostowania w nim odpadów biodegradowalnych (§42 Regulaminu ROD), nie stosuje się do przepisów. Z premedytacją wyrzucają sterty gałęzi, liści, traw i innych roślin wielokrotnie przekraczając możliwości systemu odbioru odpadów, a także czynią to w miejscach gdzie tego nie wolno robić - np. przy magazyne na sektorze nr 3.

Na niewiele zdają się apele o racjonalne ograniczanie ilości odpadów a zwłaszcza tych biodegradowalnych.

Dlatego w 2023 roku na Walne Zebranie Działkowców postanowiło:

Obecnie wprowadzony jest kategoryczny zakaz wyrzucania odpadów biodegradowalnych.
Każdy działkowiec ma obowiązek zagospodarować (kompostować) odpady biodegradowalne ze swojej działki. Może również część odpadów biodegradowalnych wywozić do punkku zbiórki odpadów we własnym zakresie.
Opłatę za wywóz odpadów w 2023 roku ustalono na 250 zł od działki ( w sektorze nr 4 - 40 zł, ze względu iż sektor nr 4 podlega z gospodarką odpadami pod Gminę Wiejską)
Działkowcy, którzy nie posiadają na swojej działce kompostownika i nie kompostują w nim odpadów biodegradowalnych będą obciążeni opłatą powiększoną o 100 zł. Czyli całkowita opłata za wywóz odpadów z tej działki będzie wynosiła łącznie 350 zł. 
Okresowo będzie dokonywany przegląd działek przez gospodarzy oraz członków Zarządu ROD. Tam gdzie zostanie stwierdzony brak kompostownika oraz ewidentny brak kompostowania odpadów biodegradowalnych będzie spisany protokół z wnioskiem do Zarządu ROD o naliczenie powiększonej opłaty za wywóz odpadów oraz wezwanie do założenia kompostownika.
O zwiększeniu opłaty (opisanej w pkt. 3) dla danego działkowca będzie decydował Zarząd ROD wydając odpowiednią uchwałę i informując danego działkowca o tym fakcie wraz z terminem do wniesienia tej zwiększonej opłaty oraz terminem założenia kompostownika.
Brak uiszczenia zarządzonej zwiększonej opłaty będzie traktowane jako zaległości w opłatach za działkę, natomiast brak kompostownika będzie traktowane jako nie przestrzeganie Regulaminu ROD  (§42), co może w konsekwencji doprowadzić do wypowiedzenia prawa do działki.
Tegoroczne wysokie opłaty za odpady w dużej  mierze będą przeznaczone na  interwencyjny wywóz zalegających odpadów biodegradowalnych.
Jeśli interwencyjnych wywozów odpadów będzie mało i zostanie niewykorzystana kwota na wywozy odpadów do następnego roku, wtedy będzie to traktowane jako nadpłata i zmniejszy wysokość opłat w następnym roku (wszystko w naszych rękach i solidarnym podejściu do odpadów).


C. W zakresie opłat za wodę:
Postanowiono pozostawić, wprowadzoną w 2022 roku, zasadę naliczania zużycia wody gdy nie można było określić tego zużycia ze zwykłego odczytu wodomierza.
Taka sytuacja zachodziła w następujących sytuacjach:

  • nie okazanie wodomierza do odczytu w określonych do tego terminach (odczyt wodomierzy na jesieni po zakręceniu wody na ogrodach);
  • wodomierz bez ważnej legalizacji (31.12.2022 roku wszystkie wodomierze z 2017 roku i starsze utraciły swoją ważność legalizacji);
  • niesprawny wodomierz;
  • wodomierz niezaplombowany.

Zgodnie z przyjętą uchwałą w sytuacji gdy nie można było określić zużycia wody na danej działce ze zwykłego odczytu wodomierza (z powodów opisanych powyżej), zużycie wody będzie określone na podstawie powierzchni działki stosując wzór:
„wielkość zużycia wody w 2022 w metrach sześciennych” = „powierzchnia działki w metrach kwadratowych” razy „współczynnik 0,1”. Natomiast prognozę zużycia wody na 2023 r. zostanie określone na poziomie średniego zużycia wody na działkach w danym sektorze.

Przykładowo:
Działkowiec posiada działkę o powierzchni 250 m2 i nie udostępnił wodomierza do odczytu, więc nie było możliwości określenia zużycia wody za 2022 rok. Średnie zużycie wody w danym sektorze wyniosło 4 m3.
W tej sytuacji zużycie wody za 2022 rok dla danej działki zostaje określone na poziomie 25 m3 (250 x 0,1 = 25). Natomiast prognoza zużycia wody w 2023 roku zostaje określona na poziomie 4 m3.

 

Uwaga:
Wszystkie powyższe zasady zostały wprowadzone nie dlatego aby obarczyć działkowców większymi opłatami. Te zmiany mają na celu zmobilizować tych działkowców, którzy dotychczas lekceważąco podchodzili do spraw odpadów biodegradowalnych oraz użytkowania instalacji wodnej przez co przysparzali wielu problemów Zarządowi ROD oraz całej społeczności ogrodu a ponadto narażali innych działkowców na dodatkowe koszty.

Pamiętajmy, że Rodzinne Ogrody Działkowe to nasze wspólne dobro, o które wszyscy musimy dbać.

 

Członek zarządu ROD GWAREK Bolesławiec
Administrator Strony ROD GWAREK Bolesławiec
Mirosław Friedek

              Copyright © 2018 ROD "GWAREK" w Bolesławcu. All Rights Reserved

Strona prowadzona jest amatorsko przez Zarząd ROD, dlatego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie za występujące braki i niedomagania. Dla oszczędności nie zatrudniamy żadnej profesjonalnej firmy z branży IT. Administrator strony: admin@gwarek.boleslawiec.pl